Podpísaním sľubu odškodnenia ste vopred chránený

Podnikatelia sa denne dostávajú do situácií, kedy musia riešiť dosť zložité problémy a ich výsledok pritom nemusí byť zaručený. V mnohých prípadoch sa stane, že týmto konaním spôsobí škodu protistrane, no nemusí to byť stále jeho chyba a na takéto situácie je možné vopred sa pripraviť. V tomto nám môže pomôcť aj takzvaný sľub odškodnenia.

Všetky vzťahy je dobré mať na papieri

Môže nastať situácia, že niekto vás požiada o to, aby ste urobili niečo, čo nie je vaša povinnosť, no z dobrej vôle mu prisľúbite pomoc a vykonáte, čo od vás očakávajú, ale počas priebehu sa vyskytnú nečakané komplikácie a vy žiadateľovi spôsobíte škodu. Je to nepríjemná situácia, ktorú je dobré predvídať a vopred sa na túto alternatívu pripraviť. Existuje totiž „sľub odškodnenia“, ktorý vás bude chrániť pri samotnej činnosti, ak by ste niečo pokazili alebo zničili.

Skutočnosť, že niekto od vás požaduje Sľub odškodnenia Ezmluva.sk činnosť, ktorú nie ste povinný vykonať, vás oprávňuje brániť sa, najlepšou formou je ešte pred samotným výkonom podpísať sľub odškodnenia, ktorý obsahuje záväzok sľubujúceho, že spôsobené škody príjemcovi uhradí do určitej výšky a so splatnosťou do určitého času. Sľub musí obsahovať základné informácie o oboch stranách, teda meno, alebo obchodné meno, adresu či sídlo, prípadne IČO a výpis z registrácie v OR, a tiež kontakt na konateľa či oprávnenú osobu.

Spokojnosť každej strany je podstatná

V predmete zmluvy treba uviesť druh, miesto a rozsah činnosti, ktorú budete vykonávať, vyjadrenie sľubu a presného popisu vykonaných úkonov. V druhej časti je základom samotný sľub odškodnenia, ktorý dáva sľubujúci príjemcovi, že ho odškodní, uvedie čas, výšku a spôsob zaplatenia škody. V záverečných ustanoveniach sa uvedie, že ak nie sú niektoré vzťahy upravené touto zmluvou, treba sa riadiť Obchodným zákonníkom, so zmluvou musia súhlasiť obidve strany, každý z nich dostane jeden rovnopis, vlastnoručne ju musia podpísať, a tým zmluva nadobúda platnosť.